خدمات

نوشته شده توسط Super User در . ارسال شده در مشاور ایزو ISO

خدمات این گروه عبارتند از :

 پیاده سازی و اجرا سیستم های مدیریت کیفیت(ایزو)

آموزش سیستم های مدیریت کیفیت (ایزو)

به روز رسانی انواع سیستم های مدیریت کیفیت(ایزو)

انجام ممیزی های دوره ای جهت سیستمهای مدیریت کیفیت(ایزو)

 تامین مستندات مورد نیاز سازمانها

ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء سیستم مدیریت کیفیت شرکت